Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

 


Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας της Ημαθίας: Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη  των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού λόγω πτώσης υλικών  τοιχοποιίας πρόσοψης κτηρίου,  


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 


Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και της στάθμευσης όπου αυτή  επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, στην οδό Βερμίου από τη συμβολή της με την οδό  Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Αντωνίου.  


Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από έκδοση παρούσης έως την άρση της επικινδυνότητας της διέλευσης ή την έκδοση Απόφασης - Έγκρισης των  ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με το Άρθρο 51 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ..  


Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με  μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,  καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (3)  σχετική εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ  905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.  


Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.  


Για τη διέλευση των πεζών οριοθετήθηκε διάδρομος ικανού πλάτους 150εκ., σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία περί ελευθέρου πλάτους πεζοδρομίων.  


Επιπλέον:  

i) η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν από την έναρξη των εργασιών και  θα απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών από τον αιτούντα τις εργασίες, με μέριμνα,  εποπτεία και επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.  

ii) η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια  εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.  

iii) σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και ο αιτών τις  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οφείλουν να διασφαλίσουν τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί  να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.  

iv) να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών  οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.  

v) τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων  σήμανσης. 


Πηγή : inveria.gr 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.