Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ανώνυμη οδό εντός της Τ.Κ. Λουτρού του Δήμου ΑλεξάνδρειαςΑπό τη Διεύθυνση Αστυνομίας της Ημαθίας ανακοινώθηκε: Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος σε ανώνυμη οδό εντός της Τ.Κ. Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, σε τμήμα της ανωνύμου οδού που χωροθετείται μεταξύ των αγροτεμαχίων 19-372-137-135, εντός της Τ.Κ. Λουτρού, εκ περιτροπής και στις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 3 εγκεκριμένη μελέτη.


Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, σε τμήμα της ανωνύμου οδού που χωροθετείται μεταξύ των αγροτεμαχίων135-136-137-138-139 και μεταξύ των αγροτεμαχίων 371-376-377-378-379-16-17-18-19, εντός της Τ.Κ. Λουτρού, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 3 εγκεκριμένη μελέτη.


Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:30 ́ ώρα της Πέμπτης 02-06-2022 έως την 17:00 ́ ώρα της Παρασκευής 03-06-2022.


Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την 07:30 ́ ώρα και θα ολοκληρώνονται την 17:00 ́ ώρα έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κ.τ.λ.)


Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί αρχικά πριν την έναρξη των εργασιών, θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όπου και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων. Επιπλέον η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 50 μέτρων.


Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη συνημμένη με α/α 3 εγκεκριμένη μελέτη με μέριμνα του αναδόχου και του κύριου του έργου, υπό την επίβλεψη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δήμου Αλεξάνδρειας, η σήμανση και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β ́20-05-2011). Επιπρόσθετα της σήμανσης θα υπάρχουν δύο σηματωροί σε κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων εκτέλεσης εργασιών λειτουργώντας βοηθητικά.


Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:


1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

2. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.

3. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).

4. Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες, όπου βρίσκονται είσοδοι - έξοδοι, εντός της ζώνης αποκλεισμού του έργου.


Πηγή : inveria.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.