Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας - Πότε και Που Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας από τη Διεύθυνση Αστυνομίας της Ημαθίας: "Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη  των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής υπόγειας διάβασης για τη διέλευση υπόγειων καλωδίων ΧΤ δικτύου  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,

  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 


Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων, σε τμήμα της οδού  Δημοσθένους από τη συμβολή της με την οδό Πλατάνων έως τη συμβολή της με την οδό Παν. Δεξιάς, την Παρασκευή 01-07-2022 και κατά τις ώρες από 07:30΄ έως 15:00΄.  


Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, υπό  τον έλεγχο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου  Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται,  θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (3) σχετική εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών  Μεταφορών και Δικτύων. 


Β. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής  μεταφοράς.  


Γ. Επιπλέον:

-1. η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών και θα  απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών από τον ανάδοχο του έργου, υπό τον έλεγχο της  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με μέριμνα, εποπτεία και επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Βέροιας.  

-2. η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας υποχρεούνται,  καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρούν και να επιτηρούν την εγκεκριμένη  εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων  και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το  ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.  

-3. σε κάθε περίπτωση η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και ο αιτών τις  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οφείλουν να διασφαλίσουν τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί  να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.  

-4. να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων,  από και προς τους χώρους εργασιών.  

-5. τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων  σήμανσης.  

-6. σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων  έκτακτης Ανάγκης.  


Δ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να μετακινηθεί όχημα το οποίο είναι ήδη σταθμευμένο στο  εν λόγω τμήμα της οδού που θα εφαρμοσθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή από παρόδια  ιδιοκτησία και η κίνησή του δεν είναι δυνατή λόγω των εργασιών, οι οδηγοί των οχημάτων  που θα χρησιμοποιηθούν για τις εν λόγω εργασίες θα προβούν στην άμεση μετακίνηση  αυτών, προκειμένου να πραγματοποιείται ανεμπόδιστα η κίνηση των σταθμευμένων  οχημάτων.  


Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει."


Πηγή : inveria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.