Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας (13/3)

 


Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα εξής: Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη  των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια  εργασιών κατασκευής υπόγειας διάβασης για την διέλευση υπόγειων καλωδίων ΜΤ, αποφασίζουμε.

Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας με αποκλεισμό της άλλης λωρίδας κυκλοφορίας, σε τμήματα των οδών Βάρνας και Παπάγου εκ περιτροπής και στα δύο ρεύματα κίνησης, σύμφωνα με ανωτέρω  α/α (3) εγκεκριμένη μελέτη. 
 
Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων:  
  • στην οδό Παπάγου από τη συμβολή της με την Ε.Ο.4 Βέροιας – Κοζάνης έως τη  συμβολή της με την οδό Βάρνας.  
  • στην οδό Παπαλαζάρου, από την συμβολή της με την οδό Πιερίων έως την συμβολή της  με την οδό Παπάγου,  
  • στην οδό Καμπίτη, από την συμβολή της με την παρ. Καμπίτη έως την συμβολή της με  την οδό Παπάγου,  
  • στην οδό Τσακάλωφ, από την συμβολή της με την οδό Χρ. Σμύρνης έως την συμβολή  της με την οδό Παπάγου.  

Γ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να μετακινηθεί όχημα το οποίο είναι ήδη σταθμευμένο στα  εν λόγω τμήματα των οδών που θα εφαρμοσθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγόρευσης  κυκλοφορίας ή από/προς παρόδια ιδιοκτησία, η κίνησή τους θα διεξάγεται κατόπιν  συνεννόησης με τους παρόντες σηματωρούς που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.  

Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Κυριακή 13-03-2022 και  κατά τις ώρες από 08:00΄ έως 15:00΄.  

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, υπό  τον έλεγχο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου  Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται,  θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (3) σχετική εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών  Μεταφορών και Δικτύων. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις άρθρου 1 παρ. Α΄ θα εφαρμοσθούν με τη χρήση σήμανσης  προειδοποίησης για στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας, χρήση κώνων και θα τοποθετηθούν  και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σηματωροί, προκειμένου στο σημείο της οδού που θα  εκτελούνται οι εργασίες, να εκτρέπεται η κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και  η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ.  

Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής  μεταφοράς.  

Επιπλέον:  
1. η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών και θα  απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών από τον ανάδοχο του έργου, υπό τον έλεγχο της  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με μέριμνα, εποπτεία και επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Βέροιας.  

2. η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας υποχρεούνται,  καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρούν και να επιτηρούν την εγκεκριμένη  εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων  και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το  ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.  

3. σε κάθε περίπτωση η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και ο αιτών  οφείλουν να διασφαλίσουν τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα  και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.  

4. να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων,  από και προς τους χώρους εργασιών.  

5. τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων  σήμανσης.  

6. σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων  έκτακτης Ανάγκης.

Πηγή : inveria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.